BANK SOAL BAHASA INDONESIA PENGERTIAN,ARTI DAN FUNGSI DIGUNAKAN UNYUK SEGALA USIA SD,SMP,SMA MAUPUN PERGURUAN TINGGI

Menyajikan Kumpulan bank soal bahasa indonesia untuk SD,SMP,SMA Perguruan tinggi merupakan suatu kumpulan soal-soal baik yang baru maupun yang lama.Sebagai bahan buat guru dalam mempersiapkan siswa-siswinya dalam menghadapi ujian sekolah yang akan di selengarakan sebentar lagi, kumpulan bank soal ini juga berguna untuk melatih siswa dalam mengerjakan soal . Sebagai sarana untuk membiasakan  diri dalam  menjawab soal pada ujian sekolah sesungguhnya. karena siswa sudah terbiasa mengerjakan soal baik yang sulit maupun yang mudah.
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d  pada jawan yang tepat

1. Tata bahasa yang hanya mencontoh warisan tata bahasa Barat yang mewarisi pula semua kaidah gramatika dari tata bahasa Latin - Yunani adalah .......
a. Tata bahasa tradisional
b. Tata bahasa struktur
c. Bunyi ujaran
d  Fonem
Jawabannya    a

2. Tata bahasa hasil dari menyelidiki bahasa-bahasa  secara tersendiri,lepas dari segala macam prasanka yang ada disebut dengan .......
a. Tata bahasa tradisional
b. tata bahasa struktur
c. Bunyi ujaran
d. Fonem
Jawabannya    b

3. Unsur yang paling kecil dari pemotongan suatu arus ujaran atas bagian atau segmen disebut .......
a. Tata bahasa
b. Bunyi ujaran
c. Fonem
d. Fonologi
Jawabannya  b

4. Kesatuan yang terkecil yang terjadi dari bunyi ujaran yang dapat membedakan arti adalah .....
a. Bunyi ujaran
b. Fonetik
c. Fonologi
d. Fonem
Jawabannya   d

4. Bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya dalamilmu bahasa disebut ....
a. Bunyi ujaran
b. Fonetik
c. Fonologi
d. Fonemik
Jawabannya     c

5. Ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur,serta mempelajari cara menghasilkanbunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia adalah ....
a. Fonetik
b. Fonologi
c. Fonemik
d. Vokal
Jawabannya   a

6. Ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti disebut....
a. Fonologi
b. Fonemik
c. Vokal
d. Diftong
Jawabannya  b

7. Udara yang keluar dari paru-paru yang tidak mendapat alangan sedikit dan mendapat bunyi ujaran disebut......
a. Fonemik
b. Diftong
c. Vokal
d. Konsonan
Jawabannya  c

8. Dua vokal berurutan yang diucapkan dalam satu waktu disebut .....
a. Diftong
b. Vokal
c. Konsonan
d. Asimilasi
Jawabannya   a

9. Bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan dinamakan .....
a. Diftong
b. Vokal
c. Konsonan
d. Asimilasi
Jawabannya   c

10. Proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau di jadikan hampir bersamaan disebut ....
a. Konsonan
b. Asimilasi
c. Disimilasi
d. Suara bakti
Jawabannya  b

11. Proses dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Contoh Lauk-lauk menjadi Lauk -pauk disebut.....
a. Konsonan
b. Asimilasi
c. Disimilasi
d. Suara bakti
Jawabannya  c

12. Bunyi yang timbul antara dua fonem dan mempunyai fungsi untuk melancarkan ucapan suatu kata .contoh: Gurauan terdengar timbul bunyi  w , yaitu .....
a. Konsonan
b. Asimilasi
c. Desimilasi
d. Suara bakti
Jawabannya  d

13. Kerja sama antara tekanan,nada,tekan anwaktu, danperhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke berhentian akhir adalah......
a. Intonasi
b. Huruf
c. Morfologi
d. Morfem
Jawabannya a

14. Lambang atau gambar dari bunyai, contoh Tulisa pitogra,huruf cina,tulisan silabis,tulisan fonemis(huruf latin) yaitu .......
a. Huruf
b. Morfologi
c. Morfem
d. Alomorf
Jawabannya  a

14. Kesatuan yang ikut  serta dalam pembentukan dan yang dapat dibedakan artinya adalah .....
a. Huruf
b. Morfologi
c. Morfem
d. Alomorf
Jawaban   c

15. Kesatuan- kesatuan yang terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagian, dan yang mengandung suatu ide adalah .......
a. Kata
b. Nasalisasi
c. Morfem
d. Kata kerja
Jawabannya  a

16. Segala macam kata yang dapat diterapkan atau diperluas  dengan yang + kata sifat  adalah kata .......
a. Nasalisasi
b. Morfem
c. Kata benda
d. Kata kerja
Jawabannya    c

17. Segala kata yang berimbuan  me,ber,ka, di, i, dicalonkan sebagai kata.......
a. Kata benda
b. Kata kerja
c. kata sifat
d. kata ganti
jawabannya   b

18. Segala kata yang dapat mengambil bentuk se+ reduplikasi + nya, serta dapat diperluas  denan paling, lebih,sekali adalah
a. Kata benda
b. Kata kerja
c. kata sifat
d. Kata ganti
Jawaban   c

18. Kata yang menghubungkan kata-kata,bagian-bagian kalimat, atau menghubungkan kalimat-kalimat adalah .....
a. Kata sambung
b. Kata depan
c. kata sandang
d. kata seru
Jawaban   a

19.Kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat adalah ....
a. kata sambung
b. Kata depan
c. kata sandang
d. kata seru
Jawabannya  b

20. Semacam kata tugas yang mempunyai bentuk khusus yang sangat ringkas atau kecil dengan fungsi-fundsi tertentu  adalah ...
a. Partikel
b. Kata sambung
c. Kata seru
d. Kata sandang
jawabannya    a

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel